Powrót do bazy wiedzy

2.Kedyw.
Zmienna sytuacja na froncie wschodnim, nasilający się terror okupanta (zmuszający polskie oddziały partyzanckie do jawnej walki z Niemcami w ramach tzw. powstania zamojskiego) oraz konieczność ujednolicenia i scalenia dowództwa często różnych i wzajemnie nieskoordynowanych drobnych organizacji podziemnych, doprowadziły do tego, że od jesienie 1942 r. trwały działania mające na celu ujęcie w jednolitą formę dotychczasowej działalności Związku Odwetu i "Wachlarza" oraz innych podobnych organizacji, a także umocnienie ich przez dopływ świeżych sił nie biorących dotychczas udziału w walce czynnej.
22 stycznia 1943 r. Dowódca Armii Krajowej wydał rozkaz nr 84, pt. Uporządkowanie odcinka walki czynnej, na mocy którego powołano Kierownictwo Dywersji, czyli Kedyw.


Struktura Kedywu:
http://www.dws-xip.pl/PW/formacje/pw17.html


http://www.info-pc.home.pl/whatfor/baza/kierownictwo_dywersji.htm

Zgodnie z treścią rozkazu:


Wchodzimy w ostatnią fazę wojny. W związku z tym odcinek walki czynnej wysuwa się na czoło zagadnień. Dotychczasowe wysiłki ZO i Wachlarza mają być złączone i wzmocnione przez dopływ świeżych sił, dotychczas nie biorących udziału w walce czynnej. Komendantom Okręgów niezwłocznie polecam przystąpić do montowania odcinka walki i osobistego nim kierowania. Kładę nacisk na coraz większą dyspozycyjność podległych oddziałów, przez co rozumiem ich gotowość do natychmiastowego wykonania otrzymanych rozkazów. Dla planowania i kierowania całością wałki czynnej w okresie poprzedzającym powstanie, nakazuję organizować komórki sztabowe w KG oraz Komendach Obszarów i Okręgów.
Komórki te nosić będą wewnątrz organizacji nazwę „Kedyw” i podlegać będą właściwym komendantom. Kedywowi zapewnią komendanci Obszarów i Okręgów łatwą i wydajną współpracę innych komórek sztabów oraz dowództw niższego szczebla w terenie.
(…)


II. Cel akcji
1. Nękanie przeciwnika i zadawanie mu coraz mocniejszych ciosów przez akcję dywersyjną i sabotażową oraz stosowanie już w chwili obecnej wobec okupanta odwetu za akty gwałtu w stosunku do ludności polskiej.
2. Zaprawianie i hartowanie łudzi do wykonania zadań bojowych w okresie powstania oraz utrzymywanie w społeczeństwie postawy bojowej i przygotowanie w ten sposób atmosfery sprzyjającej powstaniu.
III. Zadania
A. Kedyw Komendy Głównej ma za zadanie:
1. Planowanie akcji dywersyjnej i sabotażowej w skali ogólnej oraz opracowanie wytycznych do niej dla Okręgów.
2. Kierowanie akcją oddziałów dyspozycyjnych Kedywu Komendy Głównej.
3. Kontrola działu Kedywu w Okręgach w dziedzinie wyszkolenia, zaopatrzenia, wykonania i stanu organizacyjnego.
4. Studium metod i sposobów prowadzenia akcji dywersyjnej, sabotażowej i partyzanckiej, opracowanie i wydanie niezbędnych instrukcji i wytycznych.
5. Szkolenie dowódców zespołów patroli dywersyjnych w zakresie akcji dywersyjnej, sabotażowej i partyzanckiej oraz instruktorów technicznych dla potrzeb Okręgów.
6. Badanie i opiniowanie materiałów, sprzętu oraz pomysłów w zakresie dotyczącym akcji dywersyjnej i sabotażowej.
7. Produkcja centralna środków walki dywersyjnej i sabotażowej.
8. Zaopatrywanie Okręgów, w miarę posiadania zasobów, w materiał i środki do bieżącej walki dywersyjnej i sabotażowej.
9. Nadzór nad odcinkiem pracy tych organizacji społecznych, których zadaniem jest współdziałanie w walce czynnej oraz udzielanie im pomocy w zakresie wyszkolenia i zaopatrzenia materiałowego.
B. Kedyw Komendy Obszaru względnie Okręgu ma za zadanie:
1. Planowanie i kierowanie bieżącą akcją dywersyjną, sabotażową i partyzancką na terenie Okręgu.
2. Kierowanie akcją oddziałów dyspozycyjnych Kedywu Komendy Okręgu.
3. Szkolenie dowódców patroli i wykonawców do akcji dywersyjnej i sabotażowej.
4. Zaopatrywanie odcinka walki czynnej w niezbędny sprzęt, materiały i środki
(…).


Kedyw okręgu Kraków (podana jest również treść Rozkazu nr 84):
http://www.kedyw.info/wiki/Stanis%C5%82aw_D%C4%85browa-Kostka,_Kedyw_Okr%C4%99gu_AK_Krak%C3%B3w_%28szkic%29

Utworzenie Kedywu oznaczało likwidację Związek Odwetu czy „Wachlarza”, z kolei Grupy Szturmowe zostały przejęte przez nową organizację i weszły w skład jego struktury. Do Kedywu włączona została również Tajna Organizacja Wojskowa płka Jana Mazurkiewicza (pseud. „Radosław”).
Pierwszym komendantem Kedywu został płk Emil Fieldorf ( pseud. "Nil"), zaś od 1 lutego 1944 r. płk Mazurkiewicz.Strona poświęcona pamięci gen. „Nila”


http://www.fieldorf.pl/